ITWASSOOTED: I Am The Weather COCK or cleans my weather cock

Friday, September 02, 2011

I Am The Weather COCK or cleans my weather cock


Kerkrade Haringe wants lion instead of wind vane

maandag 29 augustus 2011 om 16u57 Monday, August 29, 2011 at 4:57 p.m.

Poperinge - VIDEO UPDATE - Ruimt de windhaan op de kerktoren van Haringe bij Poperinge straks plaats voor een leeuw? Poperinge - VIDEO UPDATE - Cleans the weathercock on the steeple of herring Poperinge soon replaced by a lion? Als het van de plaatselijke kerkraad afhangt alvast wel. If it depends on the local kerkrade wants it. Als de plannen doorgaan dan krijgt Haringe de eerste kerk in Vlaanderen met een leeuw erbovenop. If the plans go ahead it will Haringe the first church in Flanders with a lion on top. De kerkraad vindt dat de huidige haan te veel verwijst naar Wallonië. Kerkrade believes that the current cock too refers to Wallonia. Maar de burgemeester van Poperinge denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen. But the mayor of Poperinge do not think such a pace.

The newly refurbished St Martin in herring is still in the racks and the polished weathervane adorns since a few days back on the tower. Maar hoe lang nog? But for how long? De kerkraad wil de haan vervangen door een leeuw. The Kerkrade wants the cock replaced by a lion. De pastoor van het dorp gaf vandaag niet thuis, dus vroegen we de mening aan de nog enige overgebleven kloosterzuster in Haringe. The priest of the village did not home today, so we asked the opinion of the only remaining nun still in herring. Zuster Agnes: “Ik heb dat zondag na eucharistieviering vernomen. Sister Agnes: "I've heard that Sunday after the Eucharist. Ik zou eerder zeggen dat het een studentengrap is.” I would rather say that a student joke. "

Sponsor gezocht Sponsor wanted

En toch is het geen grap. And yet it is not a joke. Want de kerkraad van Haringe ziet de huidige windhaan als een symbool van de Walen. Because of the kerkrade Haringe see the current wind cock as a symbol of the Walloons. De komst van een leeuw op de kerktoren moet het Vlaamse karakter van Haringe versterken. The arrival of a lion on the church tower, the Flemish character of Haringe reinforcing. Voor de camera willen ze hun stelling niet verdedigen, maar ze zetten door. The camera would not defend their position, but they put on. Omdat de pas gerestaureerde windhaan veel geld heeft gekost, wil de kerkraad van Haringe niet dat de belastingsbetaler opdraait voor de kostprijs van een windleeuw. Because the newly restored weathercock lot of money if the kerkrade of Haringe not that the tax payer pay for the cost of a wind lion. Er is al een ontwerp klaar en de hoop gaat uit naar barmhartige parochianen die willen sponsoren. There is already a finished design and the hope is for compassionate parishioners who want to sponsor.

Bedenkingen bij burgemeester en bisdom Reservations about Mayor and diocese

De burgemeester van Poperinge heeft alvast zijn bedenkingen bij de plannen. The mayor of Poperinge has already been reservations about the plans. En ook het bisdom loopt er niet warm voor. And the diocese is not enthusiastic. Al in de 10 d e eeuw verschenen in onze streken windhanen op kerktorens, als tekens van waakzaamheid en vruchtbaarheid. As early as the 10d century appeared in our regions air cocks on church towers, as signs of vigilance and fertility. Het bisdom Brugge acht de kans dat er effectief een leeuw komt op de kerktoren van Haringe eerder klein. The diocese of Bruges considers the probability that a lion is actually the spire of Haringe rather small.if you don't comment no angel will gets its wings... 0